Pro čtenáře

O KNIHOVNĚ

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KÚK) je veřejně přístupnou univerzální knihovnou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat veřejnosti informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Na městskou funkci knihovny (provoz poboček a akvizice literatury) přispívá každoroční dotací Statutární město Ústí nad Labem.

KÚK působí:

  • jako krajská vědecká knihovna s tematicky univerzálním fondem dokumentů
  • jako městská veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně-naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií
  • jako knihovna s regionálními funkcemi pro knihovny okresu Ústí nad Labem
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace
  • jako přístupové místo k informacím a databázím dostupným na internetu (katalogy knihoven, informace ze státní správy a samosprávy apod., databáze, …)

KÚK v Ústí nad Labem vítá ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů Ústeckého kraje i všechny další návštěvníky, hledající informace o městě a regionu nebo jen odpočinek na cestě. Poskytuje služby v přiměřeném rozsahu široké veřejnosti.

KÚK je střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb pro město i okres Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Na základě knihovního zákona č. 257/2001 Sb. plní funkci krajské knihovny s regionálními funkcemi pro Ústecký kraj. Svými službami a fondy zaručuje knihovna právo občanů na rovný a neomezený přístup ke kulturním hodnotám a informacím uloženým v jejích knihovních fondech i v nových elektronických médiích.

Své funkce plní knihovna ve dvou budovách, v ul. Velká Hradební č. 45 a č. 49  a v ul. W. Churchilla 3 , a dále v  pobočkách v jednotlivých částech města. Veřejnosti slouží rovněž Depozitář v ulici Na Schodech 4 s volným výběrem Oddělení časopisů. V ulici Na Schodech 4 sídlí i Oddělení regionálních funkcí (Krajské metodické oddělení a Okresní metodické oddělení).

Služby KÚK

Tradiční a nejčastější službou KÚK jsou výpůjční služby, které se řídí Knihovním řádem KÚK.  Výpůjční služby Vám ale mohou poskytnout mnohem více než pouhou absenční výpůjčku (tj. případ, kdy vybraný dokument si můžete na určenou dobu půjčit mimo knihovnu). Ve skutečnosti zahrnují ještě jiné činnosti a další služby:

Absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu (pouze registrovaným čtenářům)
Pro vyhledávání dokumentů můžete použít on-line katalog. Přímo lze půjčovat dokumenty z volného výběru, ostatní dokumenty uložené ve skladech je třeba objednávat elektronicky pomocí on-line katalogu. Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte o pomoc požádat personál KÚK.

Absenční půjčování cizojazyčné literatury (především ve vědecké půjčovně a v oddělení cizojazyčné literatury)

Prezenční a absenční půjčování novin a časopisů
Nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně, nepůjčují se mimo knihovnu. Další odborné časopisy a regionální periodika jsou k dispozici ve studovnách KÚK. Starší ročníky se půjčují absenčně ve vědecké půjčovně.

Meziknihovní výpůjční služba
V případě, že dokument není ve fondech KÚK, zprostředkuje KÚK výpůjčku z jiné knihovny. Pokud dokument není ani v jiné knihovně na území ČR, může KÚK zprostředkovat výpůjčku i ze zahraničí. Žádosti lze podávat prostřednictvím formuláře MVS nebo osobně (ve vědecké půjčovně, V. Hradební 45).

Přístup k databázím ANOPRESS, ASPI, Codexis, EBSCO, OCLC FirstSearch, ČSN Online a Kramerius (plné texty některých periodik)

Přístup k internetu – ve všeobecné studovně, v oddělení časopisů, v oddělení cizojazyčné literatury, v dětském oddělení a na všech pobočkách

Černobílá kopírka (v lidové půjčovně, oddělení cizojazyčné literatury) a barevná kopírka (ve všeobecné studovně, oddělení časopisů a dětském oddělení)

Exkurze

KÚK zajišťuje exkurze a informační lekce pro MŠ, ZŠ a SŠ. Pro seniory a rodiče na rodičovské dovolené probíhají lekce práce s internetem. Více informací o exkurzích naleznete v menu Exkurze a lekce.

Možnost využití přednáškových sálů

O využití přednáškových sálů v budovách knihovny v ul. Velká Hradební a v ul. W. Churchilla:

Přednáškové sály

Ceník služeb a dalších poplatků

Propagační předměty

U registračních pultů vědecké i lidové části, v dětském oddělení a oddělení cizojazyčné literatury (W. Churchilla), a to do vyprodání zásob, si zájemci mohou zakoupit propagační předměty knihovny.