Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

viz Zřizovací listina: https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/zrizovaci-listina/

3. Organizační struktura

viz https://www.knihovnauk.cz/kontakty/

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů: https://www.knihovnauk.cz/kontakty/informace-o-provozu-podatelny/

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Podatelna – 2. patro

4.3 Úřední hodiny

Otevírací hodiny podatelny: pondělí–pátek  8:00–14:30

4.4 Telefonní čísla

475 209 126
475 200 045
475 220 811

https://www.knihovnauk.cz/kontakty/

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.knihovnauk.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa podatelny (e-mail) – podatelna@knihovnauk.cz

Elektronická adresa datové schránky – rxqu2ev

4.8 Další elektronické adresy

knihovna@knihovnauk.cz

Více v kontaktech: https://www.knihovnauk.cz/kontakty/

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu 68530411/0100, Komerční banka, a.s.

6. IČ

00083186

7. DIČ

CZ00083186, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/

8.2 Rozpočet

Návrhy rozpočtu a střednědobých výhledů: https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/navrhy-rozpoctu-a-strednedobych-vyhledu/

Výsledky hospodaření viz Zprávy o rozboru odborné činnosti: https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/zpravy-o-vysledcich-rozboru-odborne-cinnosti/

9. Žádosti o informace

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně, viz informace o provozu podatelny: https://www.knihovnauk.cz/kontakty/informace-o-provozu-podatelny/

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně, viz informace o provozu podatelny https://www.knihovnauk.cz/kontakty/informace-o-provozu-podatelny/

Další informace o náležitostech žádosti: https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx

11. Opravné prostředky

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)
– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu, opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace

12. Formuláře

Další informace o náležitostech žádosti: https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx

13. Popisy postupů ‒ návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony a vyhlášky (v platném znění):
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),
vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,
zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákon č. 89/2012 , občanský zákoník,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy: https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/vyrocni-zpravy/

Zprávy o výsledcích rozboru odborné činnosti:  https://www.knihovnauk.cz/o-knihovne/dokumenty/zpravy-o-vysledcich-rozboru-odborne-cinnosti/