Rešeršní služby

Nabízíme pomoc s vyhledáním literatury pro vaši odbornou práci.

Na základě vašich požadavků zpracujeme bibliografickou rešerši (= soupis záznamů dokumentů vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu, jako je tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů aj.).   

Rešeršní služby jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Rešerše jsou zpracovávány z informačních zdrojů dostupných v Knihovně Ústeckého kraje (dále jen KUK), příp. souborných katalogů a volně dostupných elektronických informačních zdrojů.

Pro objednání služby je třeba vyplnit a podepsat žádost o vypracování rešerše. Formulář je možné předat osobně v KUK v Oddělení studoven nebo zaslat elektronicky na e-mailovou adresu sarka.batkova@knihovnauk.cz. V obou případech následuje zpravidla osobní nebo telefonická konzultace s rešeršérem.

Doporučujeme, aby zadání proběhlo osobní konzultací s rešeršérem (v Oddělení studoven). Žádost o rešerši lze stornovat do 24 hod. od podání.

Poplatky

Rešerše jsou hrazeny dle platného Ceníku:

Základní poplatek při zadávání žádosti (i v případě, kdy celková cena za rešerši je nižší než uvedená cena nebo i při nulové výslednosti poskytnuté služby) 150,– Kč *)
 + za 1 záznam rešerše v českém jazyce 7,– Kč
 + za 1 záznam rešerše v cizím jazyce 10,– Kč
Tisk dle Ceníku

*)Do výše poplatku byl kalkulován pracovní čas rešeršéra a další režijní náklady knihovny.

Termín vypracování rešerše závisí především na rozsahu a náročnosti zadané práce, ale také na množství ostatních zakázek: proto je třeba počítat s dobou zpracování 2–6 týdnů.  KUK si vyhrazuje právo příjem žádostí z důvodů personálních a časových pozastavit nebo zrušit.

Platba probíhá úhradou dluhu za rešerši, který je načten na čtenářské konto žadatele. Platbu lze provést po přihlášení do čtenářského konta pomocí platební brány nebo osobně u registračních pultů KUK.

Hotová rešerše se zpravidla zasílá ve formátu PDF na e-mailovou adresu žadatele, a to po kontrole, zda poplatky byly zaplaceny. Vytištěnou verzi rešerše (cena se zvyšuje o náklady za tisk) lze vyzvednout osobně v KUK (v Oddělení studoven) – dle domluvy, poštou se nezasílá.

KUK si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o vypracování rešerše, pokud se jedná o nevhodné téma (ve smyslu zřizovací listiny KUK), nekompletní zadání, aktuální přetíženost pracoviště apod.  Po ochranné lhůtě 1 rok se rešerše ve formě e-dokumentu uvolňuje do běžného výpůjčního režimu knihovny.   

Žádost o vypracování rešerše

Zdroje pro zpracování rešerší

Hotové rešerše

Jak efektivně vyhledávat a správně citovat?

Nabízíme také možnost individuálních konzultací – poradíme vám, jak vyhledávat potřebné materiály a naučíme vás pracovat s elektronickými informačními zdroji; doporučíme postup při zpracování citací ve vaší odborné práci.