Národní projekty

Vzdělávání pracovníků v kulturním sektoru v Ústeckém kraji (Kultura v kurzu)

Registrační číslo projektu: 0312000016

Cílem projektu je podpořit zaměstnance a freelancery v kulturním a kreativním sektoru, rozvíjet jejich potenciál a budovat nové klíčové kompetence nezbytné pro stabilitu a prosazení se v dynamicky se měnícím a vysoce konkurenčním pracovním prostředí. Semináře, workshopy a přednášky pro budování nejžádanějších kompetencí nezbytných k dosažení profesního úspěchu v moderním a dynamickém světě kultury.

Více informací o projektu: www.kulturavkurzu.cz

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancováno Ústeckým krajem.


Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT v roce 2020

V rámci projektu bude realizováno 10 vzdělávacích kurzů pro celkem 94 pracovníků knihoven z Ústeckého kraje.

Projekt byl podpořen dotací MK ČR VISK 2.


Programovatelné přístroje a tablety pro digitální vzdělávání

Cílem projektu je vybavení jedné programátorské učebny 4 tablety, programovatelným Legem řady Mindstorm, Ozoboty, jednotlivými kity pro zkoušku výrobků Micro:BIT, jednotlivými kity pro zkoušku výrobků Arduino a kompletní sadou pro programování pro skupinu 20 osob EDISON. Vybavená učebna rozšíří činnost nově vzniklého Multimediálního oddělení žadatele, které se bude soustředit na polytechnické, digitální a mediální vzdělávání.

Projekt byl podpořen dotací MK ČR VISK 3.


Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik prostřednictvím internetu (14. etapa)

Cílem projektu je zpřístupnit regionální krajské deníky Severočeský deník z let 1990 (III. kv.) až 1991 (I. kv.) a po něm vycházející SD : regionální severočeský deník z let 1991 (II. kv.) až 1993 prostřednictvím elektronického faksimile regionálním badatelům, studentům a ostatním uživatelům ve vnitřní síti Severočeské vědecké knihovny a Národní knihovny ČR na https://kramerius.knihovnauk.cz/. Vydávání deníku SD bylo ukončeno 31. 12. 1995. Zbývající roky 1994 a 1995 deníku SD bychom zdigitalizovali v následujícím roce. Tím budeme mít zdigitalizovány severočeské krajské regionální deníky od počátku jejich vydávání, tedy od roku 1949.

Projekt byl podpořen dotací MK ČR VISK 7.


Doplňování vybraných záznamů článků do  báze ANL v roce 2020

Cíle projektu jsou 3:
1/ Pokračovat v tvorbě rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků z českých periodik a sborníků v databázi ANL níže popsaným způsobem.

2/ Vytvářet nové originální bibliografické záznamy článků z dohodnutých titulů periodik vydaných v r. 2019 a 2020 (v případě nutnosti zachování kontinuity a komplexnosti excerpce i starších) stejným způsobem jako záznamy z vlastní excerpce.

3/ Záznamy článků zasílat do databáze ANL stejným způsobem jako záznamy z vlastní excerpce periodik a dle doporučení správce Souborného katalogu ČR tak, aby byl v nejvyšší možné míře eliminován výpadek záznamů v této bázi.

Projekt byl podpořen dotací MK ČR VISK 9.


Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury

Vypracování analýzy rizik pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Projekt je čistě zaměřený na vypracování analýzy rizik, úpravu vnitřních směrnic a podnikové dokumentace včetně návrhu bezpečnostních opatření by se vztahoval pouze na 3 hlavní budovy žadatele, které jsou v majetku zřizovatele (Krajský úřad Ústeckého kraje.) Všechny se nacházejí v centru Statutárního města v Ústí nad Labem (tzv. Lidová část – Winstona Churchilla 3 a Vědecká část – Velká Hradební 45 a 49, která je stavebně propojena) a za uplynulý kalendářní rok je navštívilo v souhrnu 166 294 návštěvníků.

Zvyšování úrovně ochrany měkkých cílů vzděláváním zaměstnanců SVKUL

Projekt plynule navazuje na zamýšlený projekt „Vypracování analýzy rizik pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem“. Žádost na tento projekt bude také předmětem hodnocení tohoto dotačního titulu v prioritě „Zpacování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle“. Aktivitou projektu bude cyklus pravidelného vzdělávacího cyklu zaměstnanců žadatele, kteří pracují v běžném styku s veřejností buď při poskytování knihovnických služeb uživatelům knihovny či při zajišťování realizace kulturních a volnočasových aktivit. Do vzdělávacího procesu bude zapojen také management knihovny, který má na starosti zejména koordinaci výše popsaných aktivit. Vhodné vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování ochrany měkkých cílů bude vhodně zvoleno na základě zpracované analýzy rizik objektu měkkého cíle a do aktivit projektu se zapojí alespoň 60 zaměstnanců.

Nákup bezpečnostních pomůcek pro zvýšení úrovně ochrany měkkých cílů SVKUL

Projekt plynule navazuje na zamýšlené projekty „Vypracování analýzy rizik a návrh bezpečnostních opatření pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Zvyšování úrovně ochrany měkkých cílů vzděláváním zaměstnanců SVKUL“. Žádosti na tyto dva projekty budou také předmětem hodnocení tohoto dotačního titulu, ovšem v odlišných prioritách. Jedinou aktivitou projektu bude pořízení vybavení, které vyplyne z navržených bezpečnostních opatření a také vybraných na základě průvodních vzdělávacích aktivit.

Personální podpora navazujících projektů na ochranu měkkých cílů SVKUL

Projekt kapacitně zajistí administrativní podporu aktivitám navazujících projektů v totožné výzvě poskytovatele dotace. Administrativní pracovník bude zajišťovat plynulý běh navazujících projektů „Vypracování analýzy rizik pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem“; „Zvyšování úrovně ochrany měkkých cílů vzděláváním zaměstnanců SVKUL“, „Nákup bezpečnostních pomůcek pro zvýšení úrovně ochrany měkkých cílů SVKUL“ a „Zajištění bezpečnostní služby pro pořádané vzdělávací a kulturní aktivity SVKUL“. S kmenovým pracovníkem žadatele bude uzavřena DPP s náplní práce mimo rámec stávající pracovní náplně. Týdenní hodinová dotace pracovníka bude 5 hodin.

Projekty byly dotací podpořeny MK ČR.


 

Dlouhodobé projekty:

Bookstart aneb S knížkou do života

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

E-knihy do každé knihovny

Senior Pas

Kniha do vlaku