Krajské metodické oddělení

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., krajskou knihovnou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, a to od 1. 7. 2001.
Na základě vládního usnesení č. 68 ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven zajišťuje a koordinuje plnění regionálních funkcí prostřednictvím sedmi základních knihoven, pověřených výkonem regionálních funkcí v Ústeckém kraji.

 

Krajské metodické oddělení

Krajské metodické oddělení plní a koordinuje regionální funkce v celém Ústeckém kraji. Zpracovává výroční zprávy, statistiky a výsledky o činnosti knihoven v Ústeckém kraji a úzce spolupracuje s pověřenými knihovnami. 

Vedle metodické podpory ve všech oblastech knihovnické a informační činnosti zajišťuje Krajské metodické oddělení pro pracovníky knihoven odborné vzdělávání. Cílem je dosáhnout toho, aby byl vzděláván každý knihovník, ať už pracovník  profesionálních či neprofesionálních knihoven. Knihovníci se vzdělávají v mnoha dovednostech, od informačních, komunikačních či pedagogických a lektorských dovedností, až po odborné knihovnické znalosti.

Od roku 2015 ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svazem knihovníků a informačních pracovníků každoročně organizuje soutěž „Knihovník Ústeckého kraje“, kdy oceňuje aktivní činnost knihovníků veřejných knihoven v obcích do 5 000 obyvatel. Oceňována je zejména aktivita knihovníků v rozvíjení knihovnických a informačních služeb. Hodnotí se také zapojení knihovníků do kulturního a komunitního života obce.

 

Cíle regionálních funkcí

Cílem regionálních funkcí je zajištění dostupnosti a rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky v souladu s celostátní koncepcí rozvoje knihoven a vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí s přihlédnutím k jejich specifikům.

 

Standard pro výkon regionálních funkcí knihoven

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven se stanoví standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány:

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • statistika knihovnických činností
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořížených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
 • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
 • servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

 

Veřejné knihovny Ústeckého kraje

Statistický plakát za rok 2023

Statistický plakát za rok 2022

Statistický plakát za rok 2021

Statistický plakát za rok 2020

Statistický plakát za rok 2019

Statistický plakát za rok 2018

Statistický plakát za rok 2017


 

Krajské metodické oddělení (KMO)

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 220 811, kl. 244

Bc. Jana Bednářová – vedoucí Oddělení regionálních funkcí
tel.: 773 741 211
e-mail: J. Bednářová

 • krajský metodik, metodická, poradenská, konzultační a kontrolní činnost, hodnocení výsledků, výkon regionálních funkcí, statistiky, spolupráce na organizaci celoživotního vzdělávání knihovníků

Mgr. Zdenka Andree
tel.:  775 431 784
e-mail: Z. Andree

 • metodik, metodická, poradenská a konzultační činnost, organizace celoživotního vzdělávání knihovníků (kurzy, přednášky, semináře z dotace VISK, z dotace RF aj.)

Bc. Radka Havlicová
tel.:  608 621 693
e
-mail: R. Havlicová

 • metodik, organizace celoživotního vzdělávání knihovníků (kurzy, přednášky, semináře z dotace VISK)

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.