Pro knihovny

(pro knihovny regionu)

800px-CZ_Cechy_Morava_kraje

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., krajskou knihovnou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, a to od 1. 7. 2001.
Na základě vládního usnesení č. 68 ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven zajišťuje a koordinuje plnění regionálních funkcí prostřednictvím sedmi základních knihoven, pověřených výkonem regionálních funkcí v Ústeckém kraji.

Program podpory výkonu regionálních funkcí knihoven

Program podpory výkonu regionálních funkcí knihoven zajišťuje dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb i v menších městech a obcích. Pomáhá vyrovnávat rozdíly oproti velkým městům v přístupu k informacím a literatuře, k sebevzdělávání, volnočasovým aktivitám i zábavě.

Celostátní koordinační a metodickou roli vykonává Národní knihovna České republiky, která je centrem celého sytému knihoven. Garantem pro zajištění a plnění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých krajích jsou krajské knihovny.

Knihovna Ústeckého kraje zajišťuje plnění výkonu regionálních funkcí pro Ústecký kraj a zároveň plní funkci pověřené knihovny pro region Ústí nad Labem.  V ostatních regionech, kterými jsou Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Žatec, pověřila Knihovna Ústeckého kraje výkonem regionálních funkcí 7 městských knihoven. Jejich úkolem je zajistit obsluhovaným knihovnám vybrané konkrétní služby. Patří sem například poradenská činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, tvorba výměnných knihovních fondů, pomoc při revizích, nákup a zpracování knih do stálých fondů knihoven, podpora kulturních a komunitních aktivit v knihovnách a další služby. Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.

Oddělení regionálních funkcí (ORF)

Oddělení regionálních funkcí (ORF) Knihovny Ústeckého kraje představuje společný název pro dvě oddělení, a to Krajské metodické oddělení (KMO) a Okresní metodické oddělení (OMO).

Krajské metodické oddělení

Krajské metodické oddělení plní a koordinuje regionální funkce v celém Ústeckém kraji. Zpracovává výroční zprávy, statistiky a výsledky o činnosti knihoven v Ústeckém kraji a úzce spolupracuje s pověřenými knihovnami.

Vedle metodické podpory ve všech oblastech knihovnické a informační činnosti zajišťuje Krajské metodické oddělení pro pracovníky knihoven odborné vzdělávání. Cílem je dosáhnout toho, aby byl vzděláván každý knihovník, ať už pracovník  profesionálních či neprofesionálních knihoven.

Okresní metodické oddělení

Činnost Okresního metodického oddělení lze rozdělit do dvou částí. Tou první je péče o knihovní fond a druhou oblast metodické pomoci. Jednou z nejdůležitějších činností oddělení je tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce a cirkulace mezi knihovnami. Na nákupu knih do výměnného fondu se v loňském roce vedle kraje podílelo 11 obcí okresu Ústí nad Labem.  Okresní metodické oddělení rovněž nakupuje a zpracovává knihy do stálých fondů knihoven z prostředků obcí.

S cílem rozvíjet služby knihoven i v menších městech a obcích poskytuje metodika poradenství hlavně v oblasti knihovnických a informačních služeb. Neméně důležitá je ale i pomoc knihovnám v oblasti přípravy a realizace kulturních a vzdělávacích akcí. Metodici se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti, navrhují knihovnám doporučení a způsoby práce se seniory, s dětmi, spolupráci se školami a školkami, ale i s místními spolky, organizacemi nebo dobrovolníky. Cílem je podpořit přeměnu knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra a to i v těch nejmenších obcích.

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.