Pravidla používání čteček elektronických knih

  1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu půjčování, přičemž výpůjčním místem jsou výpůjční oddělení Knihovny Ústeckého kraje (dále jen „KÚK“).
  2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé KÚK starší 18 let.
  3. Absenční výpůjčka čtečky je umožněna na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi KÚK a registrovaným uživatelem. Vzor smlouvy o výpůjčce je obsahem těchto pravidel.
  4. Při výpůjčce skládá uživatel kauci ve výši 1000 Kč, která mu bude při splnění podmínek dle uzavřené smlouvy o výpůjčce vrácena při vrácení čtečky.
  5. V případě poškození čtečky je uživatel v souladu se smlouvou o výpůjčce povinen zaplatit její opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat, nebo ji vůbec nevrátí, uhradí její pořizovací cenu včetně příslušenství. KÚK je oprávněna jednostranně započíst složenou kauci proti vzniklé škodě na čtečce.
  6. Výpůjční lhůta je zpravidla 31 kalendářních dnů, pokud ředitelka KÚK nerozhodne v jednotlivém případě jinak; při pozdním vrácení je uživatel povinen zaplatit zpozdné ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení.
  7. Čtečku uživatel vrací vždy ve stejném oddělení či pobočce, kde si ji půjčil.

VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE ČTEČKY

Smluvní strany:

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, 400 01

jednající (zastoupená) ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou

IČO: 00083186

(dále jen „Půjčitel“)

na straně jedné

a

………………………………………………………………………………………….  nar. …………………………….

bytem ………………………………………………………………………………………………………………………….

číslo čtenářského průkazu:……………………………

(dále jen „Vypůjčitel“)

na straně druhé

(Půjčitel a Vypůjčitel společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich jako „Smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem čtecího zařízení zn. ………………………., ser. č. …………..… jehož pořizovací hodnota je ………….. Kč (dále jen „Čtečka“).

1.2. Touto smlouvou přenechává Půjčitel Vypůjčiteli Čtečku specifikovanou v bodě 1.1. této smlouvy k bezplatnému dočasnému užívání.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že Čtečka byla Vypůjčiteli předána při uzavření této smlouvy ve stavu způsobilém k řádnému užívání a s příslušenstvím (USB kabel, nabíječka baterií, pouzdro, papírový návod), což stvrzují svými podpisy.

1.4. Půjčitel seznámil Vypůjčitele se skutečným stavem Čtečky a upozornil jej na její vady, zejména na …………….

1.5. Smluvní strany prohlašují, že Půjčitel před předáním Čtečky podrobně seznámil Vypůjčitele s pravidly a zásadami pro jeho řádné používání.

1.6. Vypůjčitel se zavazuje používat Čtečku v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, převzatým návodem na její používání, jakož i s Knihovním řádem Půjčitele, zejména pak s jeho přílohou č. 5 Pravidla používání čteček elektronických knih, ve verzi platné k datu uzavření této smlouvy.

II.

Doba trvání smlouvy

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od …………………………… do ……………………………….

2.2. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení Čtečky před výše sjednanou dobou v případě, kdy:

  • Vypůjčitel Čtečku neužívá řádně nebo v rozporu s účelem, ke kterému obvykle slouží,
  • Vypůjčitel užívá Čtečku v rozporu s touto smlouvou.

2.3. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení Čtečky dříve, než uplyne sjednaná doba (kromě bodu 2.1.) také tehdy, pokud Čtečku nutně potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavírání této smlouvy předvídat.

2.4. Vypůjčitel má právo vrátit Čtečku předčasně; kdyby však z toho vznikly Půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu.

2.5. Vypůjčitel je povinen Čtečku vrátit nejpozději v poslední den sjednané doby trvání smlouvy do místa určeného Půjčitelem v takovém stavu, v jakém jej od Půjčitele převzal, a to s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při jeho řádném užívání.

2.6. Pokud bude Vypůjčitel v prodlení s vrácením Čtečky, zavazuje se zaplatit Půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení.

III.

Jistina

3.1. Vypůjčitel se zavazuje při převzetí Čtečky zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 1 000 Kč, která mu bude v případě řádného plnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení Čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození či ztráty Čtečky.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1. Vypůjčitel hradí obvyklé náklady spojené s užíváním Čtečky.

4.2. Vypůjčitel je povinen užívat Čtečku řádně a chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě vzniku jakékoliv škody na Čtečce je Vypůjčitel povinen o tom neprodleně informovat Půjčitele.

4.3. Vypůjčitel je povinen Čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu a je mu zakázáno jakkoliv zasahovat do nastavení Čtečky nebo provádět svépomocí jakékoliv jeho úpravy a opravy.

4.4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat Čtečku do užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám.

4.5. Vypůjčitel se zavazuje uhradit Půjčiteli jakékoliv způsobené škody na Čtečce (mimo běžné opotřebení), a to dle jejich vyčíslení Půjčitelem. V případě, že nebude možné Čtečku uvést do původního stavu či se z ekonomického hlediska její oprava nevyplatí, nebo Vypůjčitel Čtečku Půjčiteli nevrátí vůbec, bude Půjčitel po Vypůjčiteli požadovat úhradu ceny Čtečky ve výši její pořizovací ceny včetně příslušenství.

4.6. Půjčitel se zavazuje předat Vypůjčiteli Čtečku ve stavu způsobilém k řádnému a bezpečnému užívání.

V.

Jednostranné prohlášení Vypůjčitele

5.1. Vypůjčitel prohlašuje, že Čtečku převzal ve stavu způsobilém k jejímu řádnému užívání, což ověřil jejím vyzkoušením.

5.2. Vypůjčitel bere na vědomí, že správce v této smlouvě uvedených osobních údajů Vypůjčitele, Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, tyto údaje zpracovává za účelem splnění smlouvy, tj. ze zákonného důvodu, a proto nepotřebuje souhlas subjektu údajů. Více informací o zpracování osobních údajů správce, zejména všechna práva Vypůjčitele, je možné zjistit z webové stránky Půjčitele www.knihovnauk.cz (Ochrana osobních údajů).

VI.

Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

6.2. Obsah této smlouvy lze měnit a doplňovat výlučně po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to formou písemných dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

6.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě vzniku sporu mezi nimi ohledně práv a povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy, vyvinou veškeré možné úsilí směřující k tomu, aby tyto případné spory byly vyřešeny smírnou cestou.

6.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, kdy každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne …………………………………………

za Půjčitele:                                                           Vypůjčitel:

…………………………………………………          ……………………………………………………………………

Vráceno dne ……………………………………

za Půjčitele:                                                           Vypůjčitel:

…………………………………………………          ……………………………………………………………………