Pravidla půjčování skateboardů

 1. Skateboardy jsou určeny k absenčnímu půjčování, přičemž výpůjčním místem je Dětské oddělení Knihovny Ústeckého kraje (dále jen „KÚK“).
 2. Skateboardy si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé KÚK starší 18 let.
 3. Absenční výpůjčka skateboardu je umožněna pouze na základě smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi KÚK a registrovaným uživatelem. Vzor smlouvy o výpůjčce je obsahem těchto pravidel.
 4. Při výpůjčce skládá uživatel kauci ve výši 500 Kč, která mu bude při splnění podmínek dle uzavřené smlouvy o výpůjčce vrácena při vrácení skateboardu.
 5. V případě poškození skateboardu je uživatel v souladu se smlouvou o výpůjčce povinen zaplatit jeho opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty. Pokud uživatel poškodí skateboard tak, že jej nebude možné dále používat, nebo jej vůbec nevrátí, uhradí náklady potřebné na pořízení nového skateboardu s odpovídajícími technickými parametry. KÚK je oprávněna jednostranně započíst složenou kauci proti vzniklé škodě na skateboardu.
 6. Výpůjční lhůta je zpravidla 14 kalendářních dnů, pokud ředitelka KÚK nerozhodne v jednotlivém případě jinak; při pozdním vrácení je uživatel povinen zaplatit zpozdné ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.
 7. Skateboard uživatel vrací vždy v budově sídla Knihovny Ústeckého kraje, tj. na adrese W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, a to výlučně v Dětském oddělení knihovny, které má tuto agendu na starosti.
 8. Uživatel není oprávněn půjčovat skateboard třetím osobám.
 9. Při používání skateboardu KÚK je nutné používat řádně upevněné ochranné pomůcky, které však nejsou předmětem výpůjčky. Takovými pomůckami se rozumí zejména přilba, vesta, chrániče loktů, zápěstí a kolen. O tom je každý uživatel při převzetí skateboardu příslušným zaměstnancem KÚK poučen.
 10. Při používání skateboardu je uživatel povinen v maximální možné míře dodržovat základní bezpečnostní pravidla, pravidla obsažená v tomto Knihovním řádu a jeho dotčené příloze, pravidla dle smlouvy o výpůjčce, obecně závazné právní předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích, jakož i další pravidla a pokyny mající dopad na bezpečnost.
 11. Při jízdě na skateboardu uživatel:
  –     nesmí překračovat maximální rychlost 10 km/h;
  –     nesmí na skateboardu skákat apod.;
  –     je povinen používat obuv s pevnou podrážkou;
  –     je povinen vyhýbat se pozemním komunikacím, na kterých jezdí motorová vozidla, pokud lze cestu uskutečnit jinak, zejména po komunikaci vyhrazené jízdním kolům;
  –     vyvarovat se jízdě v noci, jízdě při snížené viditelnosti a jízdě na vlhkém, mastném, písčitém, špinavém, ledovém, drsném nebo nerovnoměrném povrchu;
  –     je povinen přizpůsobit jízdu prostředí a svým schopnostem tak, aby měl jízdu na skateboardu vždy pod kontrolou;
  –     je povinen vyhýbat se místům, kde by mohlo dojít k vážným zraněním, nebo ohrožení bezpečnosti ostatních osob.

   

  VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE SKATEBOARDU

  Smluvní strany:

  Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

  W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, 400 01

   

   

   

  jednající (zastoupená) ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou

  IČO: 00083186

  (dále jen „Půjčitel“)

  na straně jedné

  a

  ………………………………………………………………………………………….  nar. …………………………….

  bytem ………………………………………………………………………………………………………………………….

  číslo čtenářského průkazu:……………………………

  (dále jen „Vypůjčitel“)

  na straně druhé

   

  (Půjčitel a Vypůjčitel společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich jako „Smluvní strana“)

  uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o výpůjčce:

  I.
  Předmět smlouvy

  1.1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem skateboardu zn. Globe Bantam Cruiser, barvy ……, ser. č. ……, s nákupní cenou 3.100 Kč (dále jen „Skateboard“).
  1.2. Touto smlouvou přenechává Půjčitel Vypůjčiteli Skateboard specifikovaný v bodě 1.1. této smlouvy k bezplatnému dočasnému užívání.
  1.3. Smluvní strany prohlašují, že Skateboard byl Vypůjčiteli předán při uzavření této smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
  1.4. Půjčitel seznámil Vypůjčitele se skutečným stavem Skateboardu a upozornil jej na jeho vady, zejména na …………….
  1.5. Smluvní strany prohlašují, že Půjčitel před předáním Skateboardu podrobně seznámil Vypůjčitele s pravidly a zásadami pro jeho řádné používání.
  1.6. Vypůjčitel se zavazuje používat Skateboard v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, pravidly provozu na pozemních komunikacích, jakož i s Knihovním řádem Půjčitele, zejména pak s jeho přílohou č. 9 Pravidla půjčování skateboardů, ve verzi platné k datu uzavření této smlouvy.

   

  II.

  Doba trvání smlouvy

  2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od …………………………… do ……………………………….

  2.2. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení Skateboardu před výše sjednanou dobou v případě, kdy:

  • Vypůjčitel Skateboard neužívá řádně nebo v rozporu s účelem, ke kterému obvykle slouží,
  • Vypůjčitel užívá Skateboard v rozporu s touto smlouvou.

  2.3. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení Skateboardu dříve, než uplyne sjednaná doba (kromě bodu 2.1.) také tehdy, pokud Skateboard nutně potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavírání této smlouvy předvídat.

  2.4. Vypůjčitel má právo vrátit Skateboard předčasně; kdyby však z toho vznikly Půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu.

  2.5. Vypůjčitel je povinen Skateboard vrátit nejpozději v poslední den sjednané doby trvání smlouvy do místa určeného Půjčitelem v takovém stavu, v jakém jej od Půjčitele převzal, a to s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při jeho řádném užívání.

  2.6. Pokud bude Vypůjčitel v prodlení s vrácením Skateboardu, zavazuje se zaplatit Půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  III.

  Jistina

  3.1. Vypůjčitel se zavazuje při převzetí Skateboardu zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného plnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení Skateboardu vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození či ztráty Skateboardu.

  IV.

  Práva a povinnosti Smluvních stran

  4.1. Vypůjčitel hradí obvyklé náklady spojené s užíváním Skateboardu.

  4.2. Vypůjčitel je povinen užívat Skateboard řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě vzniku jakékoliv škody na Skateboardu je Vypůjčitel povinen o tom neprodleně informovat Půjčitele. Současně je povinen oznámit Půjčiteli každou nehodu, vznik zranění či jinou škodnou událost bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí. V případě škody způsobené třetí osobou a újmy na zdraví třetí osobě toto Vypůjčitel oznámí současně Policii ČR. 

  4.3. Vypůjčiteli je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce Skateboardu nebo provádět svépomocí jakékoliv jeho úpravy a opravy.

  4.4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat Skateboard do užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám.

  4.5. Vypůjčitel se zavazuje uhradit Půjčiteli jakékoliv způsobené škody na Skateboardu (mimo běžné opotřebení), a to dle jejich vyčíslení Půjčitelem. V případě, že nebude možné Skateboard uvést do původního stavu či se z ekonomického hlediska jeho oprava nevyplatí, nebo Vypůjčitel Skateboard Půjčiteli nevrátí vůbec, bude Půjčitel po Vypůjčiteli požadovat úhradu ceny Skateboardu ve výši nutné pro pořízení nového s odpovídajícími technickými parametry.

  4.6. Půjčitel se zavazuje předat Vypůjčiteli Skateboard ve stavu způsobilém k řádnému a bezpečnému užívání.

  V.

  Jednostranné prohlášení Vypůjčitele

  5.1. Vypůjčitel prohlašuje, že Skateboard převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání, což ověřil jejím prohlédnutím.

  5.2. Vypůjčitel bere výslovně na vědomí, že ochranné pomůcky pro užití Skateboardu (přilba, vesta, chrániče loktů, zápěstí a kolen) nejsou předmětem výpůjčky.

  5.3. Vypůjčitel bere na vědomí, že nesprávná nebo riskantní jízda může vést k poškození vlastního zdraví či zdraví dalších osob nebo ke škodám na majetku. Níže uvedeným podpisem bere Vypůjčitel všechna tato rizika na vědomí a přebírá plnou odpovědnost za škody na zdraví i majetku jakékoliv povahy vzniklé během a v důsledku používání Skateboardu.

  5.4. Vypůjčitel bere na vědomí, že správce v této smlouvě uvedených osobních údajů Vypůjčitele, Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, tyto údaje zpracovává za účelem splnění smlouvy, tj. ze zákonného důvodu, a proto nepotřebuje souhlas subjektu údajů. Více informací o zpracování osobních údajů správce, zejména všechna práva Vypůjčitele, je možné zjistit z webové stránky Půjčitele www.knihovnauk.cz (Ochrana osobních údajů).

  VI.

  Společná a závěrečná ustanovení

  6.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

  6.2. Obsah této smlouvy lze měnit a doplňovat výlučně po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to formou písemných dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  6.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě vzniku sporu mezi nimi ohledně práv a povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy, vyvinou veškeré možné úsilí směřující k tomu, aby tyto případné spory byly vyřešeny smírnou cestou.

  6.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, kdy každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

  6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

   

  V Ústí nad Labem dne …………………………………………

  za Půjčitele:                                                           Vypůjčitel:

   

  …………………………………………………          ……………………………………………………………………

  Vráceno dne ……………………………………

  za Půjčitele:                                                           Vypůjčitel:

   

  …………………………………………………          ……………………………………………………………………