Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven

1. Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů vytvořených Knihovnou Ústeckého kraje

            Knihovna Ústeckého kraje (dále jen „KÚK“) zpřístupňuje  veřejnosti online elektronické informační zdroje (dále jen EIZ nebo zdroj), jejichž obsah vytvořila; užití obsahu těchto EIZ se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen autorský zákon), zejména jejich obsah lze užít pro osobní potřebu, pro účely studijní, vědecké nebo vyučovací. Při práci se zdroji KÚK není přípustné využívat různé formy robotů či jiných  nástrojů pro automatické stahování obsahu. Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z EIZ využívat nestandardní nástroje, může být přístup k těmto zdrojům pozastaven, případně odmítnut.

2. Zpřístupňování dokumentů v digitální knihovně KÚK

            KÚK zpřístupňuje veřejnosti digitální dokumenty ze svých knihovních fondů v prostředí digitální knihovny. Rozcestník k přístupu do digitální knihovny KÚK je přístupný ze stránky https://www.knihovnauk.cz/katalogy-a-databaze/digitalni-knihovna/digitalni-knihovna-kramerius/.

            Digitální knihovna zpřístupňovaná v prostředí systému Kramerius obsahuje digitalizáty dokumentů primárně z fondu KÚK. Nejde-li o díla tzv. volná (§ 28 autorského zákona), lze je zpřístupňovat pouze v prostorách KÚK a lze z nich zhotovit pouze tiskovou papírovou rozmnoženinu.

            Zpřístupňování dokumentů v digitální knihovně se řídí autorským zákonem:

a)    Autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění děl na internetu 70 let po smrti všech autorů a dalších původců děl obsažených v dokumentu (překladatelé, ilustrátoři apod.) a 50 let od data vydání dokumentu, jakož i úředních děl. Autorský zákon rovněž upravuje užití obsahu digitálních knihoven jako databází, tj. jejich obsah lze užít pro osobní potřebu, pro účely studijní,  vědecké nebo vyučovací.

b)    Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z digitálních knihoven využívat nestandardní nástroje, jako jsou různé formy robotů či jiných nástrojů pro automatické stahování obsahu, může být přístup k digitální knihovně pozastaven, případně odmítnut.

c)    Chráněná díla smějí být zobrazena pouze v prostorách knihovny na vybraných počítačích. Uživatel je oprávněn je využívat pouze pro své osobní, studijní, vyučovací a vědecké potřeby.

d)  Rozmnožování digitalizovaných dokumentů zpřístupňovaných na počítačích v prostorách KÚK jejich ukládáním na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu) není povoleno. Z dokumentů lze však na zařízení knihovny pořídit tiskovou papírovou rozmnoženinu. Uvedené omezení se netýká užití tzv. volných děl.

3. Zpřístupňování Národní digitální knihovny – Děl nedostupných na trhu (NDK–DNNT)

            KÚK umožňuje svým registrovaným uživatelům zpřístupnění Národní ditgitální knihovny – Děl nedostupných na trhu (dále jen NDK–DNNT) na základě smlouvy uzavřené s Národní knihovnou ČR (dále jen NK). Registrovaní uživatelé se mohou do  NDK–DNNT přihlásit pomocí služby eduID, a to přihlašovacími údaji přidělenými KÚK.

          NK zpřístupňuje uživatelům služby NDK–DNNT pro čtení, a to i s využitím vzdáleného přístupu (online), plných textů dokumentů (knih, časopisů, novin aj.) vydaných na území České republiky, které už nejsou dostupné na trhu (viz https://dnnt.cz/o-projektu/).

            Zpřístupnění dokumentů DNNT se řídí zejména podmínkami licenčních smluv NK s kolektivními správci DILIA a OOA-S, jež jsou vyjádřeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby NDK–DNNT přístupných ze stránky https://ndk.cz/ a které se zobrazí vždy při přístupu k dokumentu v režimu DNNT v prostředí digitální knihovny s vyžádáním přijetí stanovených podmínek.

Podmínky pro využívání služby NDK–DNNT: 
a) Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování).

b) Rozmnožování zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu), není povoleno.

c) Při práci s NDK-DNNT není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být přístup pozastaven, případně odmítnut.

d) Podmínkou přístupu ke službě NDK-DNNT je přihlášení registrovaného uživatele zadáním přihlašovacích údajů.

e) Dojde-li ze strany registrovaného uživatele k porušení podmínek poskytování služby NDK_DNNT, KUK je zavázána na odůvodněnou písemnou výzvu NK poskytnout kolektivnímu správci a NK součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal.

f) KUK uchovává identifikační údaje registrovaného uživatele po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace a vypořádání posledního závazku vůči knihovně.

g) NK zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného uživatele v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.

4. Zpřístupňování licencovaných databází

          KÚK zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům v prostředí své počítačové sítě nebo prostřednictvím svých webových stránek (uživatelského konta) zahraniční a české licencované databáze (dále jen licencované databáze, databáze nebo licencované zdroje).

            Online licencované databáze jsou zpřístupňovány na určených počítačích v prostorách KÚK, případně, pokud to licenční podmínky umožňují, prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu, a to i z prostor mimo KÚK. Přístup k online licencovaným databázím je umožněn všem registrovaným uživatelům  a v případě, že to umožňují licenční podmínky, i uživatelům anonymním.

            Podmínkou přístupu k online databázím prostřednictvím vzdáleného přístupu je přihlášení registrovaného uživatele zadáním přihlašovacích údajů, databáze jsou přístupné po přihlášení do uživatelského konta.

            Všichni uživatelé přistupující k licencovaným zdrojům jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dalšími platnými pravidly, pokyny a instrukcemi KÚK. Veškerá data zpřístupňovaná v rámci licencovaných zdrojů KÚK je uživatel povinen využívat v souladu s licenčními podmínkami poskytovanými k seznámení při přístupu k EIZ, jakož i v souladu s autorským zákonem, zpravidla tedy pouze pro své osobní, studijní a výzkumné potřeby, a to pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí.

            Při práci s licencovanými zdroji není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být přístup pozastaven, případně odmítnut.