Základní pojmy a zkratky (v abecedním setřídění)

Pro účely tohoto Knihovního řádu jsou některé pojmy a zkratky vysvětleny takto:

Absenční výpůjčka = uskutečněné a zaevidované půjčení knihovní jednotky mimo prostory knihovny

DEP = Depozitář, budova KÚK v ulici Na Schodech 4, Ústí nad Labem

Doba = časový interval, s jehož uplynutím spojuje právo určitý následek, a to bez ohledu na to, je-li v této lhůtě něco vykonáno (nejvýš může dojít k jejímu zastavení nebo přerušení)

Elektronické (online) služby = všechny služby poskytované s využitím informačních a komunikačních technologií, např. online výpůjční služby, tj. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček, online informační a referenční služby, webové stránky apod.

Jednorázově registrovaný uživatel = návštěvník (neregistrovaný uživatel), který zaplatil jednorázový poplatek za využití některé ze zpoplatněných služeb knihovny

Kauce = dočasná finanční záloha, jejíž vratnost nastane splněním podmínky vrácení vypůjčené věci dle smlouvy (např. čtečka e-knih)

Knihobox = technické zařízení umožňující uživatelům samoobslužné vyzvedávání objednaných dokumentů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tj. i mimo otevírací dobu knihovny

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚK) = krajská knihovna se sídlem v Ústí nad Labem, zřizovatelem je Ústecký kraj

Knihovní fond = soubor evidovaných a odborně zpracovaných dokumentů, uchovávaných v knihovně, který KÚK zpřístupňuje uživatelům

Knihovní jednotka = základní jednotka evidence a statistiky knihovního fondu zapsaná v přírůstkovém seznamu KÚK

Knihovní řád (KŘ) = dokument, který upravuje smluvní vztah mezi KÚK a uživatelem, podmínky poskytování služeb KÚK. Smlouva vzniká podpisem přihlášky na jedné straně a vydáním průkazu uživatele na straně druhé; KŘ je vydáván ředitelem KÚK, která je zřízena na základě knihovního zákona č. 257/2001 Sb. (jenž jí zároveň ukládá knihovní řád vydat a stanovit v něm podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb); pro KÚK a uživatele je tento dokument závazný a obě strany jsou povinny jeho ustanovení dodržovat

Knihovní zákon (KZ) = zákon, který upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování (zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb /knihovní zákon/)

Lhůta = časový interval, v němž musí být něco vykonáno, aby nenastal předpokládaný – zpravidla sankční – následek (např. výpůjční lhůta 30 dnů znamená, že od okamžiku vypůjčení dokumentu do okamžiku jeho vrácení může uplynout max. 30 dnů, pokud lhůta nebyla prodloužena)

Lidová část = označení pro pracoviště (výpůjční místa) ve WCH

Lokace = informace o dostupnosti knihovní jednotky v konkrétní knihovně nebo knihovnách, vyjádřená lokačním údajem (např. signaturou, siglou a signaturou, zkratkou oddělení apod.)

MDT = „Mezinárodní desetinné třídění“ = klasifikační systém zahrnující celé univerzum lidského poznání. Mezinárodně srozumitelný klasifikační jazyk, který slouží k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech, jejich částech, případně k indexování a vyhledávání jednotlivých informací v dokumentech obsažených.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) = výpůjční služba, která umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od jiné knihovny v rámci ČR nebo ze zahraničí (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, MMVS) dokumenty, které nemá ve svém fondu, a naopak půjčovat na vyžádání dokumenty z vlastních fondů jiným knihovnám. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou.

Návratový automat = technické zařízení umožňující uživatelům samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tj. i mimo otevírací dobu knihovny

Návštěvník knihovny = každá osoba, která vstoupí do knihovny za účelem využití jejích služeb (fyzicky nebo virtuálně)

Objednání z poličky = odložení dokumentu, tj. úkon, jímž si uživatel objednává k absenční výpůjčce dokument z volného výběru

Osobní údaj = jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Otevírací doba = doba, po kterou je knihovna otevřena pro veřejnost. Může se měnit (např. o prázdninách, z důvodů provozních, sanitárních, stavebních úprav apod.).

Prezenční výpůjčka = uskutečněné a zaevidované půjčení knihovní jednotky pouze v prostorách knihovny, k tomu určených

Prolongace výpůjčky = prodloužení řádné výpůjční lhůty (před jejím uplynutím), dané knihovním řádem KÚK. Provádí se na vyžádání uživatele, v knihovně nebo online.

Přihláška = smlouva o poskytování služeb

Půjčitel = v tomto případě je KÚK půjčitelem, který na základě smlouvy o výpůjčce přenechává vypůjčiteli dokument z knihovního fondu a zavazuje se mu umožnit její dočasné užívání (občanský zákoník § 2193–2200)

Registrovaný uživatel = fyzická osoba, která vstoupí do smluvního vztahu s KÚK, na jehož základě mu KÚK umožňuje využívat svých služeb. Vznik, trvání a zánik tohoto právního vztahu stanoví KŘ.

Registrační období = doba, během níž má registrovaný uživatel právo na poskytování služeb určených registrovanému uživateli

Rezervace dokumentu = úkon, kterým si uživatel zajišťuje budoucí výpůjčku právě vypůjčeného dokumentu

Samoobslužné výpůjční zařízení = technické zařízení umožňující uživatelům knihovny evidenci výpůjček, kontrolu a prolongaci vlastních výpůjček tak, že snímá data z RFID čipů nebo čárové kódy umístěné na čtenářském průkazu (průkazu uživatele) a v půjčovaných knihách; tyto úkony mohou uživatelé provádět samostatně bez účasti personálu knihovny

Signatura = číselné nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu

Uživatelské konto = aplikace automatizovaného knihovnického systému, která po přihlášení umožňuje uživateli online (i z počítačů mimo knihovnu) odesílat objednávky a rezervace, prodlužovat výpůjčky, kontrolovat osobní údaje, platnost registrace nebo zjistit stav jeho výpůjček a poplatků

Vědecká část = označení pro pracoviště (výpůjční místa) ve VH

VH = budovy KÚK v ulici Velká Hradební č. 45 a 49, Ústí nad Labem

Volný výběr = knihovní fond, který je přímo přístupný uživatelům bez zprostředkování pracovníkem knihovny

Vypůjčitel = osoba, která nabývá na základě smlouvy o výpůjčce právo dokument (výpůjčku) užívat ujednaným způsobem (občanský zákoník § 2193–2200). V textu tohoto KŘ může být označován též jako uživatel (pro účely vymáhání závazku též jako dlužník, ručitel, třetí osoba v postavení dlužníka nebo strana).

Výpůjčka = knihovnou uskutečněné a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky jednomu uživateli, prezenčně nebo absenčně

Výpůjční lhůta = doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví knihovna při provedení výpůjčky.

WCH = budova KÚK v ulici W. Churchilla 3, Ústí nad Labem

Zpozdné = finanční závazek uživatele vůči knihovně, který vzniká po překročení stanovené výpůjční lhůty, jeho výše je určena Ceníkem služeb (příloha KŘ č. 2)

Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené (ZK) = oddělení knihovny určené pro poskytování služeb nevidomým a zrakově postiženým občanům, disponuje především fondem zvukových nahrávek knih a přepisů filmů s komentářem

Zvukově obrazový dokument = dokument se zvukově obrazovým (audiovizuálním) záznamem, který k umožnění poslechu a k prohlížení vyžaduje použití speciálního zařízení, např. ozvučené videozáznamy, DVD-video, Blue Ray disky, filmové záznamy (nezahrnuje mikrografické a elektronické dokumenty)