1. Kulturní fórum Ústeckého kraje – organizační pokyny

Pořadatel:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou organizace

W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00083186

 

Termín a místo konání:

19. 6. 2019 – 18.00 (prezence 17.45 prezence)

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, sál III.NP

 

20. 6. 2019 – 10.00 (9.00 prezence)

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 3, 400 01 Ústí nad Labem, II.NP, Císařský sál

 

Registrace a uzávěrka přihlášek:

Přihlášky jsou přijímány do pondělí 17. 6. 2019 (nebo do vyčerpání kapacity sálu), na fórum je možno se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.

Účast na fóru není zpoplatněna. Vstup bude umožněn na základě potvrzené registrace a podpisu.

Registrace je možná na jeden den či na oba dny.

 

Občerstvení:

Po oba dny bude zajištěno občerstvení (káva, čaj, voda, raut, oběd).

 

Jak se dostanete na konferenci:

Mapky zde.

 

Možnosti ubytování:

Clarion Congress Hotel

Penzion Královka

Penzion Lada

Penzion Na Hvězdě

Penzion Duel

 

Pojištění:

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během konference.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů:

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem. Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem (IČO: 00083186), coby správce osobních údajů, je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené ve formuláři.

 Účel zpracování osobních údajů:

Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely registrace na semináři, případně pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 Souhlas dle GDPR:

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyla účinnosti dne 25. května 2018. Zároveň souhlasíte s fotografováním, vytvářením zvukového a zvukově-obrazového záznamu, s uveřejněním fotografií, zvukových a zvukově-obrazových záznamů své osoby pořízených během akce na:

  • webových stránkách https://www.knihovnauk.cz/,
  • na sociálních sítích SVK Ústí nad Labem,
  • v knihovnických časopisech,
  • v médiích,
  • v informačních letácích a prezentačních materiálech SVK Ústí nad Labem,
  • na veřejně přístupných informačních tabulích SVK Ústí nad Labem.

Správcem získaných osobních dat je Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. SVK Ústí nad Labem bude zpracovávat a uchovávat Vaše výše uvedené osobní údaje, které pak smí účelně využít při prezentaci a propagaci sebe jako správce osobních údajů a svého zřizovatele, tj. Krajského úřadu Ústeckého kraje, sídlo Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

 

Účelem získávání osobních kontaktů je jejich dočasné uchování zejména pro účely vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovek, v případě přednášejících pro zveřejnění jména v programu/sborníku apod. a pro případné další oslovení s pozvánkou na další akce, přednášky, semináře, apod. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů.

 

Osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Upozorňujeme Vás na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 

Upozorňujeme na existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Upozorňujeme Vás na existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese knihovna@knihovnauk.cz.