Knihovny a koronavirus

Zobrazit stránku

KNIHOVNY A KORONAVIRUS – aktuální informace

Knihovnický institut NK ČR zpřístupnil stránku Knihovny a koronavirus s informacemi k aktuální situaci – mj. o práci z domova, nařízení vlády, službách knihoven v digitálním prostředí i o manipulaci s knihami a metodami dezinfekce knihovního fondu.

Odkaz: KNIHOVNY A KORONAVIRUS

 

 

AKTUÁLNÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ KE COVID-19

COVID portál (Ministerstvo vnitra ČR)

Aktuální opatření
Aktuální opatření – omezení provozu knihoven
Vzdělávání dospělých v době pandemie COVID-19(aktuální informace na webu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR)

Testování na koronavirus

 

 

 

PROVOZ KNIHOVEN OD 10. 2. 2022

10/02/2022

Základní provoz knihoven je od 10. 2. 2022 bez omezení. Mimořádné opatření, která regulovala provoz či nařizovala dodržování určitých pravidel, v případě knihoven (10 m2 na jednoho čtenáře, odstup 1,5 m, řízení front, dezinfekce, informování a zajištění cirkulace vzduchu), byla počínaje dnem 10. 2. 2022 zrušena. Rovněž tak kontrola a prokazování bezinfekčnosti.

Viz Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN: Zrušení mimořádných opatření – screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob, s účinnosti od 18. 2. 2022

 

Od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 bude platit regulace pouze u vybraných aktivit, kterými jsou:

1. konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce:

 • umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
 • zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,
 1.  

2. konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

 

3. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob.

Mimořádné opatření  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN: Mimořádné opatření – podmínky konání akcí, s účinností od 10. 2. do 18. 2. 2022

 

Ovšem od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 dojde ke změně podmínek u regulovaných aktivit (jedná se zejména o změny v počtech osob) takto:

1. konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom čase přítomnost

 • nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), pokud nejsou usazeni, nebo
 • v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,
 1.  

2. konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

 

3. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob.

Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN: Mimořádné opatření – podmínky konání akcí, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022

 

Dále došlo ke zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovovalo povinnost povinného testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele. Tato povinnost se s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší. Povinnost povinného testování zaměstnanců zůstává u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

Povinnost ve vybraných případech nosit povinně ochranu dýchacích cest zůstává stále v platnosti.

 

Od 19. 2. 2022 dochází na základě nového Metodického pokynu hlavní hygieničky ke změnám v nařízení izolace. 

Nový Metodický pokyn hlavní hygieničky (MZDR 37994/2021-/OVZ): Metodický pokyn hlavní hygieničky – izolace (s účinností od 19. 2. 2022)

Shrnutí důležitých bodů, jak bude hygienická stanice postupovat při nařízení izolace. Problematika karantény není v metodickém pokynu hlavní hygieničky řešena, tedy k aplikaci tohoto institutu nebude hygienická stanice přistupovat.

 

Pro potřeby nařízení izolace je za potvrzený případ onemocnění covid-19 považována:

 • osoba, která podstoupila RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem;
 • osoba vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, která podstoupila rychlý antigenní test (dále jen „RAT test“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem provedený poskytovatelem zdravotních služeb.

 

V případech, kdy hygienická stanice rozhodne o opatřeních k zabránění šíření onemocnění covid-19 nařídí izolaci v minimální délce trvání 7 dnů („den nula“ plus následujících 7 kalendářních dnů):

 1. osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s tím, že za „den nula“ se považuje den odběru diagnostického vzorku;
 2. osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den provedení RAT testu.

Izolaci hygienická stanice nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.

 

V případech, kdy hygienická stanice nařídila izolaci, předmětnou izolaci ukončí:

 1. osobě, u které se po dobu trvání izolace neprojevily klinické příznaky onemocnění covid-19, po uplynutí minimálně 7 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu;
 2. osobě, které byla nařízena izolace a která podstoupila na základě pozitivního výsledku RAT testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a to ke dni obdržení negativního výsledku RT-PCR;
 3. u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, v průběhu, kterých daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje. Izolace trvá po celou dobu projevu klinických příznaků, pokud jejich přetrvávání nelze vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dnů ode dne jejího zahájení.

 


TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTÍCH ZAMĚSTNAVATELE (OD 31. 1. 2022)

27/1/2022

S účinností od 31. ledna 2022 je nově zavedena výjimka pro osoby po prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 ve lhůtě 30 dnů od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost virus SARS-CoV-2, kterým byla nařízena izolace. Došlo také k doplnění možnosti prokázat se potvrzením o podstoupení preventivního testování v rámci zavedeného testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, které slouží jako doklad pro výjimku z testování u jiného zaměstnavatele. Úpravy či změny jsou zvýrazněny hnědým textem:

 

Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osobu, která:

 1. podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 3. podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření nebo podle mimořádného opatření o testování ve školách u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, nebo,
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti opravňující aplikaci výjimky z povinného testování:

 1. záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
 2. písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření, nebo písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření o testování ve školách.

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k testování zaměstnanců:  Změna mimořádného opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k testování ve školách: Mimořádné opatření – screeningové testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022

 

Shrnutí: v tomto ohledu bude nezbytné upravit některé interní právní předpisy a stanovit postup pro zaměstnance a zaměstnavatele.

 

 

Dále dochází zejména, z důvodu sladění podmínek stanovených k uznávání certifikátu o očkování přistoupila Česká republika shodně s nařízením Evropské komise od 15. února 2022, k omezení platnosti dokončeného základního očkování pro osoby, které dovršily 18 let věku, na dobu 270 dní od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového očkovacího schématu a jedné dávky v případě očkovací látky s jednodávkovým schématem. Prodloužení platnosti certifikátu na zatím neomezenou dobu je možné aplikací tzv. posilovací (booster) dávky.

 

Očkovaná osoba a nárok na PCR test zdarma hrazený ze zdravotního pojištění

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT PCR testu, se s účinností ode dne 15. února 2022 od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci. V případě osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , to bude po novu platit za podmínky, že od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou.

 Bezinfekčnost – již očkovaná osoba

V případě osoby očkované proti onemocnění covid-19 se stanovují podmínky, s účinností od dne 15. února 2022, pro vstup těchto osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením, takto: od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ v souvislosti se změnou doby platnosti očkování: Změna některých mimořádných opatření v souvislosti se změnou doby platnosti očkování proti nemoci covid-19m s účinností od 15. 2. 2022

 

Shrnutí: výše uvedené omezení platnosti očkování zřejmě nemá dopad do interních předpisů.

 

 

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 3. 1. 2022

2/1/2022

Provoz knihoven od 3. 1. 2022 se v zásadě nemění.

Nyní platí nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 29. 12. 2021, jehož účinnost je od 3. ledna 2022.

PROVOZ KNIHOVEN – jedna nepatrná změna, již nemusíme aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru; vše ostatní platí jako doposud.

PROVOZ VÝSTAVNÍCH PROSTOR, MUZEÍ, GALERIÍ, HISTORICKÝCH NEBO KULTURNÍCH OBJEKTŮ – vše platí jako doposud – nově se však nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat bezinfekčnost, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ 

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6–18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, volnočasové aktivity – vše platí jako doposud – nově se nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“. Nepodstatnou změnou bude, že v případě jednoho pozitivně testovaného účastníka se mají hygienikům předávat kontaktní údaje účastnících se osob k provedení epidemiologického šetření. Stávající předpis hovoří konkrétně o předání telefonního čísla, což je prakticky kontaktní údaj.

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních a jiných představení – vše platí jako doposud – nově se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“.

Podmínky pro vstup do vnitřních či venkovních prostor se oproti stávajícímu stavu nemění.

Pokud pořádáte kulturní, vzdělávací či komunitní akce, naučte se kontrolovat certifikáty pomocí mobilní aplikace „čTečka“, návod najdete na: https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/ctecka/cz/

 Mimořádné opatření z 29. 12. 2021 platné od 3. 1. 2022 v celém znění: Mimořádné opatření MZ ČR z 29. 12. 2021 s účinností ode dne 3. 1. 2022

 

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování. Přinášíme pro vás proto přehled pravidel, která by plošné testování mělo splňovat:

 • testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů (např. víkendy, nepravidelné směny apod.),
 • tato plošná povinnost potrvá min. dva týdny,
 • po min. dvou týdnech se tato plošná povinnost změní na povinnost testování těch, kteří nejsou očkování 3. dávkou (booster),
 • vláda dojedná se zdravotními pojišťovnami, aby prováděly úhradu dotace za povinné antigenní testování (60 Kč za provedený test). Žádosti budou moci firmy začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc.

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a dalších odob, s účinností od 17. 1. 2022: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 22. 11. 2021

22/11/2021

Pro základní (výpůjční) PROVOZ KNIHOVEN platí nadále pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provoz knihoven, tj. dle bodu I/1:

a. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

b. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f. zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Mimořádné opatření v celém znění: Mimořádné opatření MZ ČR č. 1037 ze dne 19. 11. 2021 s účinností od 22. 11. 20211

Pokud jde o provoz studoven, nejsou uvedena žádná bližší opatření. Podle místní situace a podmínek lze doporučit omezení provozu studoven. Konzultujte se zřizovatelem či hygienikem.

 

PRO KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ AKTIVITY KNIHOVEN  platí tato mimořádná opatření proti šíření covid-19 (viz https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-22-11-2021-4-cs4528.html)

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále O-N):

 • doložit certifikát o provedeném očkování
 • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
 • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
Z veřejného pojištění je možné uhradit měsíčně až 5 PCR testů


PODMÍNKY PRO KONÁNÍ KONCERTŮ A JINÝCH HUDEBNÍCH, DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A JINÝCH UMĚLECKÝCH PŘEDSTAVENÍ včetně cirkusů a varieté:

 • Při vstupu doložit O-N
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat (s výjimkou dětí do 12 let, splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí)
 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

 
PODMÍNKY PRO KONÁNÍ JINÝCH VEŘEJNÝCH NEBO SOUKROMÝCH AKCÍ:

 • Při vstupu doložit O-N
 • Na akci může být přítomno max 1 000 osob
 • Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat

Splnění podmínek se nevyžaduje:
a) u dětí do 12 let
b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby                          
c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o účast na svatbě, pohřbu do 30 osob)

 • Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření
 • Činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýš 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy min. 1,5 metru a dodržení podmínek pro vstup O-N, organizátor pěveckého sboru si musí vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů

 
PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEÍ, GALERIÍ, VÝSTAVNÍCH PROSTOR, hradů a zámků a kulturních objektů:

 • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
 • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží O-N
 • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit O-N – kontrolu provádí organizátor

 
PODMÍNKY PRO KONÁNÍ HUDEBNÍCH, TANEČNÍCH AKCÍ, společenských klubů a diskoték:

(volně přístupné akce bez předem zakoupených vstupenek pro pevně stanovený počet diváků po celou dobu konání akce)

 • Při vstupu doložit O-N, kontrolu provádí organizátor
 • Všichni zákazníci jsou usazeni, mezi stoly nutno dodržet 1,5 m s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
 • U jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
 • Provozovatel nesmí do provozovny pustit více osob než je v prostorech provozovny míst k sezení
 • Uvnitř i venku je nutné udržovat rozestupy 1,5 m včetně čekací zóny
 • Zajistit u vstupu do vnitřních i vnějších prostor desinfekci na ruce, provozovatel zajistí desinfekci stolů, židlí po každém zákazníkovi
 • Vzdálenost zákazníků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m
 • Provozovatel zajistí pravidelnou cirkulaci vzduchu
 • Provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách u vstupu do provozovny

 
PoznámkaPořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19)-, podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.

 

VŠEM ZAMĚSTNAVATELŮM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY SE NAŘIZUJE ZAJISTIT PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ VŠECH SVÝCH ZAMĚSTNANCŮM, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. Podrobněji na:  https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu

 

Pro provoz knihovny doporučujeme také využít „Doporučení pro služební úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. listopadu 2021“. DOPORUČENÍ: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/doporuceni-uradum–cele-zneni-1035.pdf

 

Na stránce Ministerstva průmyslu najdete aktuální a komentovaný přehled všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších ministerstev k současné pandemické situaci: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-pravidelne-testovani-zamestnancu-a-osvc–i-navrhy-na-znovuzavedeni-krizoveho-osetrovneho-a-prispevku-pro-lidi-v-karantene—264549/

 

 

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 1. 11. 2021

01/11/2021

Od 1. 11. 2021 bylo v některých bodech změněno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 2021, a to změnou mimořádného opatření č. 915 ze dne 20. 10. 2021 (pro knihovny dle bodu I/1 změna pouze v bodu a) – „6“ změněno na „12“):

PROVOZ KNIHOVEN SE OMEZUJE

Dle bodu I/1 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje:

podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

PODMÍNKY VSTUPU DO PROVOZOVEN SLUŽEB – ÚČAST NA HROMADNÝCH AKCÍCH, VZDĚLÁVÁNÍ (přehledně níže v letáku O-T-N)

Bod I/16 stanoví následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Mimořádné opatření v celém znění: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimořádné-opatření–omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-účinnosí-od-30.-9.-2021-do-odvolání.pdf

Změna opatření č. 915 ze dne 20. 10. 2021 s účinností ode dne 1. 11. 2021: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu—cele-zneni-0915.pdf

 

SYSTÉM O-T-N V NEJČASTĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH OD 1. 11. 2021

letak_OTN-ver11_2021

Leták O-T-N v nejčastějších životních situacích (ke stažení v pdf): https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/letak_OTN-ver11_2021.pdf

 

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 30. 9. 2021

30/09/2021

Od 30. 9. 2021 platí nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které částečně rozvolňuje některé volnočasové aktivity, které s mohou konat i v knihovnách. Stručný výtah níže:

 

BĚŽNÝ PROVOZ KNIHOVEN

Vše platí jako doposud, pouze se zpřesňují pravidla pro vzduchotechniku vnitřního prostoru knihovny. Nově tedy knihovny musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

 

VÝSTAVY, MUZEA, GALERIE (článek 10)

 • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci), nutno dodržovat rozestupy 1,5 m.
 • Nad 20 účastníků povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci), organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 • Povinnost OTN, jakožto i dodržování rozestupů se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, nebo se jedná o děti do dovršení 6 let věku, a osoby ze společné domácnosti.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OSOB VE VĚKU DO 18 LET (článek 11)

 • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 • Nad 20 účastníků povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Povinnost OTN se nevyžaduje, pokud se aktivit účastní výhradně děti nebo žáci 6 jedné školy nebo je dozorující osoby či jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, a v případě dětí do dovršení 6 let věku. Povinnost OTN se vyžaduje i na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.
 • Maximální počet účastníků ve vnitřních prostorech do 1 000 osob a 2 000 osob ve vnějších prostorech.
 • Organizátor musí vést evidenci účastníků a to v rozsahu jméno příjmení, kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace od kdy do kdy byl účastník přítomen, a uchovávat ji 30 dnů ode dne poskytnutí služby. Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 • V případě, že akce trvá déle než 1 den, OTN se kontroluje ke dni nástupu na akci, ale pokud účastník disponuje pouze negativním výsledkem na základě rychlého antigenního testu ať již provedeného laickou osobou či zdravotnickým personálem, poté se stanoví frekvence předložení splnění OTN každých 7 dní. V případě, že je účastník pozitivní, poté musí organizátor zabezpečit separaci této osoby , pokud účastník starší 18 let, nařídí se mu neprodleně opustit akci, v případě mladšího účastníka se kontaktuje zákonný zástupce a vždy současně kontaktovat hygienickou stanici, které se předá seznam účastníků, telefonní čísla účastníků či zákonných zástupců.

 

KONÁNÍ KONCERTŮ A JINÝCH HUDEBNÍCH, DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A JINÝCH UMĚLECKÝCH PŘEDSTAVENÍ včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (článek 12)

 • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 • V prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků, posluchačů, pokud je přítomno více než 20 diváků, musí všichni splňovat OTN.
 • V prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3 000 diváků splňovat podmínky OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Při větších počtech diváků, minimálně polovina diváků musí se prokázat úplným očkováním či proděláním nemoci, a druhá polovina musí splnit OTN předložením PCR testem či rychlým antigenním testem, viz text mimořádného opatření.
 • Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.
 • OTN se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí

 

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, TANEČNÍ, TRADIČNÍ a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy (článek 13)

 • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
 • Nad 20 účastníků platí povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat. Organizátor musí vést evidenci účastníků a uchovávat ji 30 dnů od konání aktivity.
 • OTN se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy, organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, nebo jde o aktivity v neměnném kolektivu (zde nutná evidence účastníků), nebo jde o svatbu nebo pohřeb za podmínky že se neúčastní více než 30 osob.

 

Plné znění Mimořádného opatření ze dne 27. 9. 2021 a s účinností od 30. 9. 2021 do odvolání: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimořádné-opatření—omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-účinností-od-30.-9.-2021-do-odvolání.pdf

 

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 1. 9. 2021

25/08/2021

od 1. 9. 2021 vstoupí v platnost nové mimořádné opatření MZ ČR (pro provoz knihoven dle bodu I/1 se od předchozího opatření v důležitých bodech neliší).

 

PROVOZ KNIHOVEN SE OMEZUJE

Dle bodu I/1 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje:

podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DO 18 LET (bod I/11)

 • neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 • vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření,
 • kontrolovat účastníky dle Bodu I/16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test

 

KONCERTY, DIVADELNÍ, FILMOVÁ A DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ, SPORTOVNÍ UTKÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ AKCE A ZKOUŠKY (bod I/12)

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16, tj. kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16, kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m

 

KONÁNÍ VEŘEJNÝCH NEBO SOUKROMÝCH AKCÍ (SPORTOVNÍ, KULTURNÍ AJ.) (bod I/13)

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky
 • počet účastníků nad 20 osob nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat

 

PODMÍNKY PRO VSTUP OSOB DO NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PROSTOR NEBO ÚČAST NA HROMADNÝCH AKCÍCH (bod I/16):

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

             i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

             ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Plné znění mimořádného opatření č. 714 s účinností od 1. 9. 2021: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

 

Od 31. 8. 2021 platí nové mimořádné opatření pro povinnost mít zakryté dýchací cesty: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-od-31-08-.pdf

 

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo KHS.

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 1. 8. 2021

28/07/2021

Podle nového Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26. 7. 2021 dochází od 1. 8. 2021 k mírnému rozvolnění v činnosti knihoven, muzeí, galerií a dalších oblastí.

Počínaje tímto dnem budou pro KNIHOVNY platit následující pravidla (bod č. 1):

a)   v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b)   aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c)   zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d)   umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)   zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f)   zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

 

V případě MUZEÍ, GALERIÍ, VÝSTAVNÍCH PROSTOR, HRADŮ, ZÁMKŮ a obdobných historických nebo KULTURNÍCH OBJEKTŮ, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav se (bod č. 10):

a)   nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit využití nejvýše 75 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků daného vnitřního prostoru v jeden čas nebo neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, podle toho, co umožňuje přítomnost více návštěvníků, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b)   zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce.

 

Odkaz: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 26. 7. 2021 s účinností ode dne 1. 8. 2021 do odvolání

 

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo KHS.

 

 


PROVOZ KNIHOVEN OD 26. 6. 2021

23/06/2021

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:

KNIHOVNY

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

a)   v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

——               VŠE OSTATNÍ ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

MUZEA, GALERIE, VÝSTAVNÍ PROSTORY

V čl. I bod 10. stanoví podmínky pro o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a)   nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b)   zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

 

ZÁJMOVÁ, VÝCHOVNÁ, REKREAČNÍ NEBO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST (včetně přípravy na vyučování pro děti)

V čl. I bod 11. stanoví podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

a)   nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,

——               VŠE OSTATNÍ ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE, ZKOUŠKY, PŘEDSTAVENÍ

V čl. I bod 12. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že:

a)   maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b)   maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c)   v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d)   na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e)   vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

 

TESTOVÁNÍ, PROKAZOVÁNÍ

V bodě 16. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a)   osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)   osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d)   osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

e)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f)   osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g)   osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h)   osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativní

 

Odkaz: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 21. 6. 2021 s účinností ode dne 26. 6. 2021 do odvolání

 


ARCHIV „Knihovny a koronavirus“

 

 


UŽITEČNÉ POMŮCKY – bezpečnost, infografika, letáky

Rozcestník pro firmy (COVID-19): letáky o bezpečnosti ke stažení a vytištění, návody na hygienická opatření a ochranu zdraví, doporučení, základní informační weby, organizace pomoci, tipy na vzdělávání a zabavení dětí aj.

Odkaz: LETÁKY O BEZPEČNOSTI

Jak se v práci chránit před koronavirem – doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Odkaz: JAK SE BRÁNIT PŘED KORONAVIREM

 


TIPY NA ONLINE ZDROJE, ČTENÍ A AKTIVITY

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na svých webových stránkách zveřejnila tipy na online zdroje, čtení a aktivity pro každého.

Odkaz: TIPY SVKUL

 


ČTENÍ DĚTEM – tipy na dobré čtení pro děti

Čtení dětem je praktický webový rozcestník věnovaný podpoře dětského čtenářství. Technickou stránku projektu zajišťuje Moravská zemská knihovna a její projekt Knihovny.cz. Seznamy knih, které jsou tříděny dle věkových katerogií, byly vytvořeny odborníky na dětskou literaturu z Oddělení literatury pro děti a mládež Městské knihovny v Praze s přihlédnutím k doporučujícím materiálům dalších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna města Hradce Králové a Centra pro dětské čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo třeba výběru Nejlepší knihy dětem.

Odkaz: ČTENÍ DĚTEM

 


KUP KNIHU A ZACHRÁNÍŠ NAKLADATELE – výzva

Moravská zemská knihovna v Brně přichází společně s krajskými knihovnami, Sdružením knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR v době celostátní karantény s výzvou na podporu českého knižního trhu: Kup knihu a zachráníš nakladatele!

Odkaz: #KUPKNIHU